U ponedjeljak 10. srpnja, u 13 sati, započinje s radom mobilno reciklažno dvorište u Grabriku

mrd 1

Uz postojeće reciklažno dvorište na Ilovcu, 10. srpnja započet će s radom i mobilno reciklažno dvorište. Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta građanima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive. mrd 1

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad.

U dogovoru s Gradom Karlovcem, Čistoća d.o.o. Karlovac će 10. srpnja postaviti mobilno reciklažno dvorište u Gradskoj četvrti Grabrik (parkiralište pored raskrižja ulica M. Vrhovca i kralja P. Krešimira IV), gdje će biti dva tjedna. Građanima GČ Grabrik bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta bit će: ponedjeljak, srijeda i petak od 13 do 19 sati, te utorak i četvrtak od 8 do 14 sati.

Poslije Grabrika, mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u GČ Novi Centar, o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

cistoca app letak2

Skip to content