Čistoća d.o.o. Karlovac posluje samostalno od 01. 01. 1996., a prije toga u sastavu Javnog poduzeća komunalnih djelatnosti, Karlovac. Društvo posluje na dvije lokacije i to na adresi Gažanski trg 8 gdje je smještena Uprava društva, Tehničko operativni sektor, Financijsko računovodstveni sektor, Pravni i opći sektor, Sektor novih tehnologija i razvojnih projekata, a na lokaciji Zagrebačka 17d smješten je sektor Odlagalište otpada i reciklažnih dvorišta. Svoje reklamacije i upite građani mogu riješiti na Gažanskom trgu 8 – u poslovnom krugu tvrtke.


POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA pdficon

VIZIJA pdficon

MISIJA pdficon