Čistoća d.o.o. Karlovac posluje samostalno od 01. 01. 1996., a prije toga u sastavu Javnog poduzeća komunalnih djelatnosti, Karlovac. Društvo posluje na na adresi Gažanski trg 8 gdje je smještena Uprava društva, Sektor tehničkih poslova i Sektor općih poslova, a na lokaciji Zagrebačka 17d smješten je Odjel odlagališta. Reciklažno dvorište Ilovac je u Zagrebačkoj 17d, a  Reciklažno dvorište Mala Švarča je na lokaciji Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a. Svoje reklamacije i upite građani mogu riješiti na Gažanskom trgu 8 – u poslovnom krugu tvrtke.


POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA pdficon

VIZIJA pdficon

MISIJA pdficon