Građani imaju mogućnost jednom godišnje besplatno zbrinuti svoj glomazni otpad na način da ispune obrazac zahtjeva (na našem web-u). Također, mogu osobno dovesti svoj glomazni otpad i bez naknade ga zbrinuti u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu.

Nadalje, Čistoća prikuplja i odvozi neopasan/inertni otpad od više od 2.000 poslovnih subjekata na području grada Karlovca.

Ove dvije vrste otpada odvoze se na Odlagalište otpada Ilovac, gdje se obrađuju na način da se izdvoje korisne komponente, a ostatak se trajno odlaže na Odlagalište. Za potrebe ovog odjela Društvo koristi 5 specijalnih vozila, 1 powerpress volumena spremnika 22 m3 te 4 autopodizača od kojih je jedan troosovinac najviše dopuštene mase 26 tona, namijenjen za veće posude, prvenstveno kontejnere sa integriranom prešom za otpad.

 

VIDEO: