Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća i strana fizička i pravna osoba. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. U nastavku su obrasci koji se odnose za pristup informacijama, Kriteriji za određivanje visine naknade, a također postoji i mogućnost i izravnog uvida u Zakon o pravu na pristup informacijama. 


Službenik za informiranje:

Daliborka Jurković, dipl.pol

e-mail: daliborka.jurkovic@cistocaka.hr

tel: 047/611-918

fax: 047/616-135


O B R A S C I

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA


KRITERIJI za određivanje visine naknade pdficon


ZAKON o pravu na pristup informacijama  pdficon

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama pdficon


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2014.

Izvješče o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.