NAJČEŠĆA PITANJA

 • Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora

Korisnici imaju pravo na podnošenje pisanog prigovora na račun odnosno izvršenu uslugu u roku od 8 dana od dana primitka računa.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, na telefax 047/616 135 ili elektroničkom poštom kontakt@cistoca.hr.

Čistoća d.o.o. Karlovac je dužna u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 • Prijava ilegalnog deponija:

Tel: 047/ 628 222

e-pošta: komunalno-redarstvo@karlovac.hr

 • Odvoz glomaznog otpada

Građani imaju mogućnost jednom godišnje naručiti besplatan odvoz glomaznog otpada putem obrazaca koji su dostupni na našem web-u.

 • Što je sve glomazni otpad?

Predmeti i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom navedeni su u Naputku o glomaznom otpadu:

OVDJE

 • Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada na području grada Karlovca:

OVDJE

 • Raspored odvoza papira i plastike putem spremnika 120 litara te plavih i žutih vrećica:

OVDJE

 • Odvoz reciklabilnog otpada putem spremnika na javnim površinama:

OVDJE

 • Raspored spremnika na području grada Karlovca:

http://www.einventura.com/karlovac/

 • Radno vrijeme:

OVDJE

 • Vrste otpada koje se mogu odložiti u Reciklažnom dvorištu:

OVDJE

 • Odvajanje iskoristivog otpada:

OVDJE

 • Kompostiranje:

OVDJE

 • Plan gospodarenja otpadom grada Karlovca:

OVDJE

 • Kontakti i radno vrijeme:

OVDJE