NAJČEŠĆA PITANJA

 • Odvoz glomaznog otpada

Građani grada Karlovca imaju mogućnost jednom godišnje na besplatan odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada prema rasporedu po mjesnim odborima i gradskim četvrtima:

OVDJE

Građani imaju mogućnost i besplatno naručiti odvoz glomaznog otpada putem obrazaca koji su dostupni na našem web-u.

 • Što je sve glomazni otpad?

Predmeti i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom navedeni su u Naputku o glomaznom otpadu:

OVDJE

 • Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada na području grada Karlovca:

OVDJE

 • Raspored odvoza papira i plastike putem spremnika 120 litara te plavih i žutih vrećica

OVDJE

 • Odvoz reciklabilnog otpada putem spremnika na javnim površinama:

OVDJE

 • Raspored spremnika na području grada Karlovca

http://www.einventura.com/karlovac/

 • Radno vrijeme:

OVDJE

 • Vrste otpada koje se mogu odložiti u Reciklažnom dvorištu

OVDJE

 • Odvajanje iskoristivog otpada

OVDJE

 • Kompostiranje

OVDJE

 • Plan gospodarenja otpadom grada Karlovca

OVDJE