K  O  N  T  A  K  T  I    I    R  A  D  N  O     V  R  I  J  E  M  E

K O N T A K T I:

Č I S T O Ć A   d.o.o.  Karlovac

Gažanski trg 8

47 000 Karlovac

Hrvatska

e-mail: cistocaka@cistocaka.hr

kontakt@cistocaka.hr

Fax: 047/616-135

Telefon: 047/611-918, 047/611-928, 047/613-477, 047/614-538, 047/614-539, 047/613-318 (tehnička operativa)

______________________________________________________________________________________

Direktor: Vlatko Ivka

e-mail: vlatko.ivka@cistocaka.hr

______________________________________________________________________________________

  • Sektor tehničkih poslova

voditelj: Ivan Polović

e-mail: ivan.polovic@cistocaka.hr

  • Odjel pravnih i kadrovskih poslova

voditelj: Jasminka Katić

e-mail: jasminka.katic@cistocaka.hr

  • Odjel financija i računovodstva

voditelj: Sanja Brnada

e-mail: sanja.brnada@cistocaka.hr

  • Odjel odlagališta

voditelj: Milan Vučinić

e-mail: milan.vucinic@cistocaka.hr

  • Odjel organizacijskog razvoja

voditelj: Marijan Butković

e-mail: marijan.butkovic@cistocaka.hr

_______________________________________________________________________________________

Odlagalište otpada i reciklažno dvorište

Zagrebačka 17d

47 000 Karlovac

Tel i fax: 047/638-300

Telefon:  047/637-715, 047/637-723

_______________________________________________________________________________________

Reciklažno dvorište Mala Švarča

Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a

47 000 Karlovac

Tel: 047/643- 785

________________________________________________________________________________________

Reklamacije i upiti:

Gažanski trg 8 (poslovni krug tvrtke)

Tel: 047/601-494

e-mail: reklamacije@cistocaka.hr

Informacije o odvozu glomaznog otpada:

Tel: 047/613-318

R A D N O   V R I J E M E:

ODLAGALIŠTE I RECIKLAŽNA DVORIŠTA:

 

 

_________________________________________________________

OPERATIVA: (radnim danom): od 06.00 do 14.00 sati

_________________________________________________________

UPRAVNI DIO: (radnim danom): od 07.00 do 15.00 sati

_________________________________________________________

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN RH broj 103/03, 118/06,41/08, 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst ), ČISTOĆA d.o.o.Karlovac je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

ČISTOĆA d.o.o.Karlovac

Karlovac, Gažanski trg 8

e-mail: zop@cistocaka.hr

telefon broj: 047/611 918

telefax broj: 047/616 135

_________________________________________________________

Medijski upiti

e-mail: daliborka.jurkovic@cistocaka.hr

_________________________________________________________

Pravo na pristup informacijama

Informacije o pravu na pristup informacijama, obrasci i ostali podaci OVDJE