Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 6, od 4. travnja 2022.)

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2023. – 2028. GODINE

Odluka o donošenju Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 1/2022)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/2019)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022 )

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018)

Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 32/2020)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018 od 30. listopada 2018. i Izdvojeno mišljenje suca

Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/2022)

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom Čistoća d.o.o. Karlovac

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Zakon o javnoj nabavi (NN120/2016)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/2022)

Pravilnik o postupku jednostavne nabave roba, radova i usluga (450/2023.)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Pročišćeni tekst) (NN 106/2012)

ZAKON o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br 25/13, 85/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/2022)

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca