Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 120/2016 i 114/2022).

__________________________________________________________________________________________

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/2022)