ZAHTJEV za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 6/2022), korisnik usluge dužan je platiti Davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid.

Korisnik usluge može podnijeti Zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi (stan, kuća, poslovni prostor) ako istu neće koristiti najmanje 12 mjeseci, a prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom korištenja javne usluge dužan je vratiti zadužene spremnike za odlaganje otpada Davatelju javne usluge i podmiriti sve dospjele račune.

Na temelju zahtjeva korisnika usluge, Davatelj javne usluge izdat će korisniku pisano Privremeno odobrenje o odjavi korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi. Korisnik usluge je dužan u roku 12 (dvanaest) mjeseci od izdavanja pisanog Privremenog odobrenja o odjavi korištenja javne usluge Davatelju javne usluge na odgovarajući način dokazati trajno nekorištenje nekretnine, tj. predočiti račune za električnu energiju ili vodu za uzastopnih 12 (dvanaest) mjeseci od dana izdavanja Privremenog odobrenja.

Davatelj javne usluge ima pravo provjeriti koristi li korisnik usluge nekretninu za koju je podnio zahtjev za odjavom korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi. Ako je korisnik u Zahtjevu naveo da trajno ne koristi nekretninu, a isto ne potkrijepi nakon 12 mjeseci odgovarajućim dokazima (računima za el. energiju ili vodu), dužan je platiti ugovornu kaznu iz čl. 23. Odluke u iznosu od 600,00 kn, kao i cijenu minimalne javne usluge za razdoblje od podnošenja ovog zahtjeva do trenutka utvrđivanja nepravilnosti.

Zahtjev za nekorištenje nekretnine podnosi se putem e-maila reklamacije@cistocaka.hr, poštom (Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac) ili osobno Davatelju usluge na adresi Gažanski trg 8, Karlovac) – Reklamacije.

ZAHTJEV za nekorištenje nekretnine – (doc.)

ZAHTJEV za nekorištenje nekretine – (PDF)

Skip to content