Od 6. veljače mobilno reciklažno dvorište ponovo na terenu

Od 6. veljače mobilno reciklažno dvorište ponovo će biti na terenu.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina otpada koje građani mogu odložiti bez naknade i to:

  • neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i  
  • opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.)

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme dok će biti na području njihovog mjesnog odbora, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to:

  • ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati,
  • utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati,
  • te subotom od 7 do 15 sati

 

 

Skip to content