Ostatak povrća ostavi – kompost za biljke napravi

raspored spremnika za reciklabilni otpad i otpadni papir

TRENUTNO NIJE DOSTUPNO

reciklažna dvorišta

Građani grada Karlovca mogu besplatno odložiti neopasni i opasni otpad u dva reciklažna dvorišta: u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu i u Reciklažnom dvorištu Mala Švarča. Mobilno reciklažno dvorište na terenu je prema utvrđenom Planu lokacija po naseljima.