Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća i strana fizička i pravna osoba. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. 

Internetska stranica Povjerenika za informiranje: www.pristupinfo.hr

_____________________________________________________

Službenik za informiranje:

Daliborka Jurković, dipl.pol

e-mail: daliborka.jurkovic@cistocaka.hr

tel: 047/611-918

fax: 047/616-135

______________________________________________________

O B R A S C I

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

_______________________________________________________

KRITERIJI za određivanje visine naknade

_______________________________________________________

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/2022)

ZAKON o pravu na pristup informacijama Narodne novine br 25/13, 85/15

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (.pdf)

________________________________________________________

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2014.

Izvješče o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.