NAJČEŠĆA PITANJA

 • Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora

Korisnici imaju pravo na podnošenje pisanog prigovora na račun odnosno izvršenu uslugu u roku od 8 dana od dana primitka računa.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, na telefax 047/616 135 ili elektroničkom poštom kontakt@cistoca.hr.

Čistoća d.o.o. Karlovac je dužna u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 • Prijava ilegalnog deponija:

Tel: 047/ 628 222

e-pošta: komunalno-redarstvo@karlovac.hr

 • Odvoz glomaznog otpada

Građani imaju mogućnost jednom godišnje bez naknade naručiti odvoz glomaznog otpada putem obrazaca koji su dostupni na našem web-u.

 • Što je sve glomazni otpad?

Predmeti i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom (Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)

OVDJE

 • Raspored odvoza po gradskim četvrtima i mjesnim odborima

OVDJE

 • Vrste otpada koje se mogu odložiti u Reciklažnom dvorištu (Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)

OVDJE

 • Radno vrijeme reciklažnih dvorišta

OVDJE

 • Koji otpad odložiti u koji spremnik?

OVDJE

 • Količine prikupljenog komunalnog otpada

OVDJE

 • Plan gospodarenja otpadom grada Karlovca:

OVDJE

 • Kontakti i radno vrijeme:

OVDJE

 • Upiti i reklamacije:

OVDJE

 • Cjenik:

OVDJE