Upute građanima kako ostvariti financijsku i drugu pomoć potrebnu uslijed pandemije koronavirusa

8. travnja 2020. godine gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluku o pomoći građanima grada Karlovca koji su se našli u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji izazvanoj pojavom epidemije koronavirusa (COVID-19).
Odluku kao i zahtjev za pomoć (Obrazac 1) i ostalu pripadajuću dokumentaciju (Obrazac 2-Izjava i Obrazac 3-Popis dokumentacije) preuzmite ovdje. Za sve informacije na raspolaganju vam stoji Upravni odjel za društvene djelatnost i svaki radni dan od 8 do 13 sati na brojeve telefona 047 628 253, 628 255 i 628 198 te na e-mail adrese blazenka.presecan@karlovac.hr i ivana.cop@karlovac.hr.
Popunjeni obrazac zahtjeva (Obrazac1) i ostala pripadajuća dokumentacija (propisana u Obrascu 3) dostavlja se putem e-mail pošte na adrese blazenka.presecan@karlovac.hr i ivana.cop@karlovac.hr.
Odluka o pomoći građanima grada Karlovca koji su se našli u teškoj socijalno – ekonomskoj situaciji
izazvanoj pojavom epidemije koronavirusa (COVID-19)
Članak 1.

Ovom Odlukom o pomoći građanima grada Karlovca koji su se našli u teškoj socijalno – ekonomskoj situaciji izazvanoj pojavom epidemije koronavirusa (COVID-19) (u nastavku Odluka) određuju se uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava na pomoći za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19).

 Članak 2.

Pravo na pomoći za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) ostvaruju kućanstva koja ispunjavaju sljedeće opće uvjete i kriterije:
OPĆI UVJETI:

 • prebivalište na području grada Karlovca
 • državljanstvo Republike Hrvatske

KRITERIJI:

 • najmanje jednom od članova kućanstva radni odnos je prestao temeljem poslovno uvjetovanog otkaza kod poslodavca na kojeg se primjenjuje Odluka Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnim djelatnostima i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/2020), od 19. ožujka 2020.godine.
 • najmanje jednom od članova kućanstva radni odnos je prestao temeljem isteka ugovora o radu na određeno vrijeme kod poslodavca na kojeg se primjenjuje Odluka Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnim djelatnostima i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/2020), od 19. ožujka 2020.godine.

Ukupni prihodi kućanstva::

 • samac                                                           do 2.250,00 kn
 • dvočlano kućanstvo                                      do 2.350,00 kn
 • tročlano kućanstvo                                       do 3.800,00 kn
 • četveročlano kućanstvo.                              do 4.300,00 kn
 • za svakog daljnjeg člana kućanstva             dodatnih 300,00 kn
 • za osobu s invaliditetom u visini 60%           dodatnih 300,00 kn

U ukupne prihode kućanstva ulaze svi ostvareni prihodi u razdoblju od 1. travnja 2020. godine  do dana podnošenja zahtjeva za pomoći, uključujući i prihode ostvarene od imovine i druge prihode kućanstva.

Članak 3.

Na temelju utvrđenih uvjeta i kriterija iz Članka 2. ove Odluke mogu se ostvariti slijedeće pomoći:

 • Pomoć za troškove nabavke ogrijeva
 • Subvencija troškova komunalija
 • Subvencija troškova električne energije
 • Subvencija troškova centralnog grijanja
 • Pomoć prema posebnim odlukama
Članak 4.

Pomoći kućanstvima koja ostvaruju pravo na pomoći iz Članka 3. realiziraju se sukladno Programu subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2020. godinu („Glasnik Grada Karlovca“ br 19/2019) kako slijedi:
a) Pomoć za troškove nabavke ogrjeva
Jednokratna pomoć za ogrjev odobrava se u novcu u iznosu od 900,00 kn. Pravo na pomoć za ogrjev mogu ostvariti kućanstva čiji stanovi/kuće nisu priključeni na toplinski sustav  Gradske toplane.
b) Subvencija troškova komunalija
Subvencija troškova komunalija iznosi 60% od ukupnih troškova komunalija, odnosi se na troškove: komunalne naknade, čistoće, naknade za uslugu javne vodoopskrbe, uslugu sakupljanja otpadnih voda i uslugu pročišćavanja otpadnih voda (fiksni i varijabilni dio), koji se naplaćuju putem tvrtke “Inkasator” Karlovac.
Subvencija potrošnje vode ostvaruje se na potrošnju vode do 3m3 po članu kućanstva mjesečno. Potrošnja vode 3m3  i  više  neće se subvencionirati.
c) Subvencija troškova električne energije
Subvencije će se odobravati prema broju članova kućanstva u određenim iznosima mjesečno:

 • za samca                                               –    65,00 kn
 • za dvočlano kućanstvo                          –    70,00 kn
 • za tročlano kućanstvo                            –    85,00 kn
 • za četiri i višečlano kućanstvo                –  100,00 kn

Upravni odjel za društvene djelatnosti dostavit će u HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, popis korisnika subvencije s utvrđenim iznosom subvencije mjesečno, te izvršiti uplatu odobrenog iznosa mjesečno, što će korisnicima biti obračunato prilikom periodičnih obračuna potrošnje električne energije. Mjesečna uplata (akontacija) za potrošenu električnu energiju, koju korisniku utvrdi HEP, ne umanjuje se za iznos odobrene subvencije. Za korisnike koji koriste električnu energiju drugih opskrbljivača električne energije tj. Distributera biti će isplaćen gore propisan iznos na tekući račun korisnika u tromjesečnim obrocima.
d) Subvencija troškova centralnog grijanja
Pravo na subvenciju troškova centralnog grijanja, ostvaruje se na način da se za svaki mjesec uplaćuje fiksni iznos subvencije za „grijane i negrijane“ mjesece. Za „grijane mjesece“: veljača, ožujak, travanj, listopad, studeni i prosinac uplaćuje se subvencija u iznosu od 110,00 kuna te za „negrijane mjesece“: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan u iznosu od 48,00 kune. Ostali iznos računa, za korištenu stambenu površinu korisnik plaća punu cijenu troškova grijanja, odnosno onu koju obračuna „Gradska toplana d.o.o.“.
e) Pomoć prema posebnim odlukama
Pravo na pomoć za troškove nabavke hrane ostvaruju kućanstva s djecom predškolske dobi i djecom koja su na redovnom školovanju, a realizirat će se putem bonova u ukupnom iznosu od 600,00 kuna. Bonovi za hranu realiziraju se jednokratno za vrijeme trajanja ove mjere. Pravo na  pomoć prema posebnim odlukama dodatno mogu ostvariti kućanstva za iznimno teške  životne situacije (iznenadna teža bolest i sl.).

Članak 5.

Pravo na pomoći za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa COVID – 19 utvrđene ovom Odlukom, ostvaruju se od dana kada su nastupile okolnosti prekida radnog odnosa najmanje za jednog od člana kućanstva, a sukladno KRITERIJIMA iz Članka 2. stavak 2 i 3 ove Odluke.

Članak 6.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Članak 7.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke, podnose se na propisanim obrascima dostupnima na internetskim stranicama Grada Karlovca.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Karlovca (www.karlovac.hr) i Glasniku Grada Karlovca, a primjenjuje se za razdoblje od 6 (šest) mjeseci počevši od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnim djelatnostima i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/2020), od 19. ožujka 2020. godine.

Skip to content