Raspored dolaska mobilnog reciklažnog dvorišta za sljedeći tjedan

Počevši od ponedjeljka 24. travnja pa do četvrtka 27. travnja, mobilno reciklažno dvorište će, već ovisno o rasporedu dolaska, biti na raspolaganju građanima iz naselja s područja mjesnih odbora: Ladvenjak – Selišće, Vukmanić, Knez Gorica, Popović brdo, Skakavac, Sjeničak – Utinja te Kablar.

Raspored dolaska mobilnog reciklažnog dvorišta, lokacije i satnica:

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina otpada koje građani mogu odložiti bez naknade i to:

  • neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i
  • opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.)

Ukoliko građani neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme kad je na području njihovog mjesnog odbora, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati.

Skip to content