Predstavnicima suvlasnika upućen dopis s informacijama o novom sustavu gospodarenja otpadom

S obzirom da nam je infomiranje građana o svim našim aktivnostima vrlo bitno, a pogotovo sada kad se uvodi novi sustav gospodarenja otpadom, Čistoća je, putem upravitelja zgrada uputila predstavnicima suvlasnika u zgradama kolektivnog stanovanja dopis u kojem ih informira o toj aktualnoj temi.

U dopisu predstavnike suvlasnika informiramo o uspostavi infrastrukture za odvajanje otpada, kategorijama korisnika, strukturi cijene. Također skrećemo pozornost kako građani pazeći na broj pražnjenja spremnika mogu utjecati na ukupnu cijenu svog računa, odnosno, što je manji broj odvoza, manji je iznos varijabilnog dijela cijene, odnosno ukupne cijene.

Nadalje, preporučujemo im da, gdje god je to moguće, u funkciju stave smetlarnike. Naime, na taj način će najbolje moći kontrolirati količinu otpada odnosno omogućiti da miješani komunalni otpad u spremnike odlažu isključivo stanari te zgrade. Kao drugi način na koji mogu utjecati na to da samo oni odlažu u spremnik koji je namijenjen njihovoj zgradi, predlažemo da spremnike osiguraju lokotom i lancem. Istovremeno, Čistoća radi na iznalaženju i drugih načina zaštite spremnika o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti.

U dopisu Čistoća podsjeća kako, osim mogućnosti utjecanja na varijabilni dio cijene, građani imaju mogućnost i umanjiti svoj mjesečni račun za 5 kn (bez PDV-a), ukoliko u obračunskom razdoblju na koje se račun odnosi najmanje dva puta za odvajanje komunalnog otpada koriste reicklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište.

U dopisu također podsjećamo i na određene obveze građana vezano za spremnike i odvajanje otpada, a čije nepridržavanje povlači za sobom ugovornu kaznu, definiranu Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca. Građani se tako mole da vode računa o pravilnom odvajanju otpada te da spremnike koriste na način koji neće dovesti do njihovog oštećenja. Podsjećamo i da spremnici na dan odvoza moraju biti dostupni za pražnjenje našem specijalnom komunalnom vozilu: ovisno o količini otpada u spremnicima, odnosno hoće li biti puni ili približno puni, suvlasnici će sami odlučiti kada će spremnici biti spremni za pražnjenje, no naravno, moraju voditi računa o danu odvoza.

Ovim putem još jednom pozivamo građane da odvajaju otpad. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o odvajanju otpada, ali i općenito o novom sustavu gospodarenja otpadom, molimo da nas kontaktiraju na: 047/601-494, a pitanja mogu uputiti i na e-mail reklamacije@cistocaka.hr.

Dopis – OVDJE

Skip to content