Opći podaci

Tvrtka: Čistoća d.o.o.

Sjedište: Karlovac, Gažanski trg 8

MBS: 020006708

OIB: 70467048139

Žiro račun: 2400008-1190012235 Karlovačka banka d.d. Karlovac

Temeljni kapital: 7.419.700,00 kn

Predmet poslovanja – djelatnost:
                                              održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, građenje,
                                              projektiranje i nadzor, čišćenje snijega i leda s prometnica,
                                              uključujući i posipanje soli i pijeska; tržnica na malo, tržnica na
                                             veliko, kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovačkog
                                             posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, pripremanje
                                             hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića
                                            i napitaka, održavanje i popravak motornih vozila, djelatnost
                                            organiziranja sajmova izložaba i kongresa, skupljanje otpada za
                                            potrebe drugih, prijevoz otpada za potrebe drugih, posredovanje
                                            u organiziranju oporabe i /ili zbrinjavanje otpada u ime drugih,
                                            skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje,
                                            spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno
                                           djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada, uvoz
                                           otpada, izvoz otpada, pružanje usluga smještaja.

Osnivač: Grad Karlovac
Karlovac, Banjavčićeva 9

Skupština: Grad Karlovac


Nadzorni odbor
: Stjepan Turković, bacc.oec., predsjednik NO
Nada Murganić, dipl.soc.rad, zamjenik predsjednika NO
Stjepan Tvrdinić, dipl. ing. član
Ivan Benić, član
Tomislav Žgela, član
Ivan Uđbinac, struč.spec.oec, tajnik

Direktor: Ivan Polović, dipl.ing.
Ustroj:    1. Ured direktora
                2. Sektor odlagalište otpada
               3. Tehničko operativni sektor
                  Odjel odvoza komunalnog i iskoristivog otpada
                  Odjel odvoza neopasnog/inertnog i glomaznog otpada
                  Odjel javne higijene
                  Odjel održavanja
                 Tehnički odjel
              4. Financijsko-računovodstveni sektor
              5. Pravni i opći sektor

Telefonska centrala: 611-918
                                   613-477
Fax:                           616-135

Skip to content