Odvoz miješanog komunalnog i iskoristivog otpada

{gallery}/slike/odvoz_komotpada{/gallery}

Društvo zbrinjava miješani komunalni otpad od cca 22.000 domaćinstava na čitavom području grada Karlovca, organiziranim odvozom sa 9 specijalnih vozila za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada te sa dva “mini smećara”. Miješani komunalni otpad se prikuplja i odvozi na Odlagalište otpada Ilovac, gdje se obrađuje i trajno odlaže.

Skip to content