Novi projekti

press 1b

press 1b

OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA, PROJEKTI ODVAJANJA OTPADA

Nastavak sanacije Odlagališta otpada Ilovac – nastavak radova na otplinjavanju, te projekti odvajanja otpada, bili su teme konferencije za novinare sazvane 26. lipnja na Odlagalištu otpada Ilovac, a kojoj su nazočili i gradonačelnik grada Karlovca Damir Jelić i predsjednik Gradskog vijeća grada Karlovca Mihovil Stanišić.

Govoreći o odvojenom prikupljanju otpada, direktor Damir Jakšić podsjetio je kako su na 50 lokacija u svih 12 gradskih četvrti formirani „zeleni otoci“, te da su na području grada Karlovca postavljene ukupno 474 posude za: papir i karton, plastiku, staklenu ambalažu, te metalnu ambalažu. Istaknuo je i kako su u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurane dodatne nove posude za odvojeno skupljanje otpada. Ugovorena vrijednost posuda je 884.449,00 kn (bez PDV-a), s time da 40 posto sredstava osigurava FZOEU, a 60 posto su vlastita sredstva ČISTOĆE d.o.o. Karlovac.

Po pitanju aktivnosti na širem gradskom području, direktor Jakšić je izdvojio postavljanje dodatnih posuda za odvojeno prikupljanje otpada. Također je istaknuo kako je za mjesne odbore osigurano 5 komada eko otoka za 5 frakcija otpada (papir, plastika, metal i tekstil), koji će biti postavljani po naseljima na određeno vrijeme.

PROJEKTI

Tijekom ove godine ČISTOĆA je pokrenula nekoliko projekata u segmentu odvajanja otpada.

Projekt „Banija“ (Ulica Banija): podijeljeno je 300 paketa plavih i 300 paketa žutih vrećica volumena 120 litara za odvojeno sakupljanje papira i plastike.

Projekt „Dubovac“ (dio GČ Dubovac između Primorske ulice i Marmontove aleje): tijekom srpnja bit će podijeljeno 300 posuda-kanti (120 l) za odvojeno prikupljanje papira.

Projekt „Borlin“ (dio MO Borlin, između Ulice Borlin i Žumbaračke ulice: tijekom srpnja bit će podijeljeno 300 vrtnih kompostoera za odlaganje i obradu biorazgradivog otpada u vlastitom vrtu.

Projekt „Kranjčevićeva“ (podijeljeno 20 kućnih i 20 vrtnih kompostera za odlaganje i obradu bio-otpada na kućnom pragu.

Nastavak sanacije Odlagališta otpada Ilovac

press b

Direktor ČISTOĆE izvijestio je kako je potpisan ugovor za nastavak radova na sanaciji Odlagališta otpada Ilovac, te da ovih dana započinju radovi na nastavku otplinjavanja Odlagališta. Konkretno, postojeći plinski sustav sa sagorijevanjem plina na baklji bit će prenamijenjen u malo energetsko postrojenje koje će odlagališni plin koristiti za proizvodnju električne energije. Radovi obuhvaćaju: izradu plinskog sustava sa 9 novih plinskih zdenaca, pripremu odlagališnog plina, te preinaku diesel motora u plinski za proizvodnju električne energije. Ugovorena vrijednost radova iznosi 967.129,76 kn (bez PDV-a), a projekt se financira sredstvima FZOEU i Grada Karlovca. Radovi trebaju završiti u roku od 9 mjeseci.

Predstojeće aktivnosti

Govoreći o predstojećim aktivnostima na Odlagalištu otpada na Ilovcu, direktor ČISTOĆE Damir Jakšić izdvojio je: malu fotonaponsku elektranu, reciklažno dvorište – Ilovac, te rekonstrukciju hale za sortiranje i obradu otpada.

Mala fotonaponska elektrana bit će postavljena na krovu metalne hale na Odlagalištu, a bit će snage 9,87 kW. Za elektranu su ishođene sve potrebne dozvole, te je njezina izgradnja i puštanje u pogon predviđeno do kraja rujna ove godine. Procijenjena vrijednost investicije je 160.000,00 kn (bez PDV-a), a projekt će biti financiran vlastitim sredstvima.

Za reciklažno dvorište – Ilovac je ishođena lokacijska dozvola i u izradi je glavni projekt. Reciklažno dvorište bit će opremljeno spremnicima za sve kategorije otpada sukladno standardima i zakonu o Održivom gospodarenju otpadom. Predviđena ukupna površina reciklažnog dvorišta je 4200 m2. Procijenjena vrijednost projekta je 1.800,000,00 kn (bez PDV-a), a bit će financiran sredstvima FZOEU i Grada Karlovac. Radovi trebaju započeti u rujnu ove godine.

U tijeku je izmjena i dopuna projektne dokumentacija za rekonstrukcija hale za sortiranje i obradu otpada. Izmjene će obuhvatiti nadogradnju sortirne linije sa pripadajućim transporterima, nabavu automatske preše – balirke za prešanje papira, kartona, folije…, kao i nabavu električnom viličara, te potrebne građevinske radove. Procijenjena vrijednost građevinskih radova i opreme iznosi 1,300,000,00 kn (bez PDV-a), a projekt će biti financiran vlastitim sredstvima. Predviđeni početak radova je u kolovozu o.g. (Foto: Igor Čepurkovski, Karlovački tjednik)

Gradonačelnik   grada Karlovca, Damir Jelić podržao je projekte, a između ostalog je rekao:   „Pred nama je očito mijenjanje navika, a to je ponekad i najteže. Treba   krenuti od vrtića, pa do starijih. Čekaju nas još mnogi drugi projekti“,   rekao je gradonačelnik, te dodao kako smatra da je projekt otplinjavanja   optimističan i hvalevrijedan: „Plin ima svoju vrijednost, a ovim projektom bit će stvorena električna   energija, što je dobro“.

Skip to content