Mobilno reciklažno dvorište na terenu od ponedjeljka, 5. veljače

U ponedjeljak, 5. veljače, mobilno reciklažno dvorište izaći će na teren prvi put ove godine.

U ponedjeljak će biti na raspolaganju građanima iz Mjesnog odbora Mahično – Tuškani, a potom će isti dan prijeći na područje MO Pokupska dolina.

Dan kasnije, odnosno u utorak, 6. veljače, mobilno reciklažno dvorište bit će u MO Rečica, a zatim u MO Šišljavić.

U srijedu, 7. veljače bit će na raspolaganju prvo građanima s područja MO Zadobarje, a potom i građanima s područja MO Gornje Stative.

U četvrtak, 8. veljače, opasni i neopasni otpad moći će zbrinuti građani MO Tušilović, a zatim i građani MO Cerovac Vukmanićki.

Detaljan raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za veljaču, s lokacijama i satnicom od kad do kad je u pojedinom mjesnom odboru OVDJE

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme predviđeno rasporedom, opasni i neopasni otpad uvijek mogu odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati. Nedjeljom i blagdanima reciklažna dvorišta ne rade.

___________________________________________

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu odložiti manje količine opasnog i neopasnog
otpada i to:
– neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, kao i

– opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, stari lijekovi, ulja i masti, deterdženti).

___________________________________________

 

Skip to content