Započela podjela 21 tisuće spremnika za papir i plastiku

U predstojećem razdoblju na području grada Karlovca bit će podijeljeno 10 500 plavih spremnika (za odlaganje otpadnog papira i kartona) i 10 500 žutih spremnika (za odlaganje otpadne plastike), manjeg volumena, za obiteljske kuće. Aktivnost podjele spremnika za obiteljske kuće započela je danas, u Gradskoj četvrti Gaza. 

Kroz Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada nabavljeno je ukupno 22.680 spremnika: 10.750 plavih spremnika za otpadni papir/karton, 10 750 žutih spremnika za otpadnu plastiku, 80 zvona za otpadno staklo i 1.100 spremnika za biootpad. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 6.111.333,80 kn od kojih je Grad Karlovac osigurao 916.700,07  kn vlastitih sredstava, dok su 85% bespovratna EU sredstva.

Čistoća d.o.o. Karlovac do sad je podijelila 80 zvona za staklo, 500 kontejnera od 1100 litara za zgrade kolektivnog stanovanja od kojih je 250 za papir i karton, a 250 za plastiku te 1.100 spremnika za biootpad.

U predstojećem razdoblju na području grada Karlovca bit će podijeljeno ukupno 10.500 plavih spremnika (za odlaganje otpadnog papira i kartona) i 10.500  žutih spremnika (za odlaganje otpadne plastike) manjeg volumena, za obiteljske kuće. Aktivnost podjele spremnika za obiteljske kuće započela je danas, u Gradskoj četvrti Gaza. Tijekom podjele spremnika građanima se dijele i informativno edukativni letci o odvajanju otpada.

Podjelom svih spremnika građanima će biti omogućeno odvajanje reciklabilnog otpada „na kućnom pragu“. Također, građanima su na raspolaganju i dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči u koja mogu dovesti neopasni, ali i opasni otpad. Osim toga, građani imaju mogućnost i jednom godišnje bez naknade naručiti kontejner za odvoz glomaznog otpada.

Sve gore navedene mogućnosti za odvajanje otpada vjerujemo da će doprinijeti smanjenju ukupnih količina otpada na Odlagalištu, manjem broju divljih odlagališta i naravno, čišćem i još ljepšem okolišu našeg grada.

Povodom početka podjele 21 tisuće plavih i žutih spremnika održana je konferencija za novinare na kojoj su govorili gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić i direktor Čistoće Ivan Polović.

           

Skip to content