Selektiranje otpada

DSC 0193

Selektiranje otpada

Kada se govori o gospodarenju otpadom, selektiranje prikupljenog otpada jedan je od prioriteta ČISTOĆE d.o.o. Karlovac. Iskorištavanje odnosno oporaba otpada obavlja se na dva osnovna načina.

Prvi način je primarna reciklaža, odnosno odvojeno prikupljanje otpada na samom mjestu nastajanja, a provodi se odvojenim prikupljanjem raznih vrsta otpada putem Zelenih otoka i sličnim akcijama gdje se raznovrsni otpad prikuplja u zasebne posude namijenjene određenoj vrsti otpada.

Drugi način oporabe otpada je selektiranje otpada na samom odlagalištu, i to na načina da se djelomično pomiješani otpad ručno ili strojno razdvoji na odvojene frakcije, koje se onda privremeno skladište u odvojenim kontejnerima do isporuke prerađivaču takove vrste otpada. Na ovaj način direktno se smanjuje količina otpada koja se trajno odlaže na samo odlagalište, a izdvojeni otpad vraća se kao sirovina u proizvodnju.

    DSC 0193  PB020576 

          Izdvojeno staklo                                          Izdvojeni papir

 

NOVE POSUDE I EDUKATIVNI LECI

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac osigurala je još 100 posuda za otpad zapremnine od 1100 litara, od kojih je 50 posuda za papir, a 50 za plastiku.Osim toga, za građane su tiskani i edukativni leci na temu odvajanja otpada.

{gallery}/slike/letak{/gallery}

Navedene aktivnosti realizirane su u sklopu redovnog plana obnove i dopune broja kontejnera, odnosno edukacije i popularizacije odvajanja otpada među građanima.

Skip to content