Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta

…. Građani su obvezni prilikom korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta te reciklažnih dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči, pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite RH, u svrhu sprječavanja širenja zaraze korona virusom.

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za razdoblje od 15. do 23. studenog o.g.

U ponedjeljak, 15. studenog, mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno na područje MO Tušilović, a potom isti dan i na područje MO Cerovac Vukmanićki.

Dana 17. studenog mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju prvo građanima iz naselja s područja MO Ladvenjak – Selišće, a potom građanima iz naselja s područja MO Vukmanić.

U petak, 19. studenog, mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju građanima s područja MO Knez Gorice, a nakon toga i građanima s područja MO Popović brda.

U ponedjeljak, 22. studenog mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u MO Skakavac, a onda i u MO Sjeničak – Utinja, a dan kasnije odnosno u utorak, 23. studenog, na područje MO Kablar.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina otpada koje građani mogu bez naknade odložiti i to:

  • neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i  
  • opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.)

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme dok će biti na području njihovog mjesnog odbora, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati, te subotom od 7 do 15 sati.

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta s lokacijama i terminima postavljanja na: www.cistocaka.hr

Napominjemo da su se građani obvezni prilikom korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta te reciklažnih dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči, pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite RH, u svrhu sprječavanja širenja zaraze korona virusom.

Skip to content