Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u listopadu

Počevši od danas, a prema Planu za listopad u kojem je naveden datum i satnica  za svaki pojedini mjesni odbor, mobilno reciklažno dvorište odnosno kombi vozilo  ovaj će tjedan biti na raspolaganju građanima iz naselja u mjesnim odborima Mahično-Tuškani i Pokupska Dolina (danas) Rečica i Šišljavić (utorak), Zadobarje i Gornje Stative (srijeda), Tušilović i Cerovac Vukmanićki (četvrtak) te u petak Ladvenjak – Selišće i Vukmanić.

Sljedeći tjedan mobilno reciklažno dvorište bit će na područjima mjesnih odbora: Knez Gorica, Popović brdo, Skakavac, Sjeničak – Utinja – Kablari.

Podsjećamo, u mobilno reciklažno dvorište građani mogu odložiti manje količine neopasnog i opasnog otpada i to:

neopasni otpad:

ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklena ambalaža, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, detergenti;

opasni otpad:

boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.

Ukoliko građani neće biti u mogućnosti odložiti svoj otpad u mobilno reciklažno dvorište u dane i vrijeme kad je prema Planu u njihovom mjesnom odboru, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i Maloj Švarči. Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljak, srijeda, petak i subota od 7 do 15 sati, i utorak i četvrtak od 12 do 20 sati.

Čistoća nastavlja ulaganja u komunalna vozila, te je danas prvi put na terenu novo kombi vozilo – mobilno reciklažno dvorište, za koje je izdvojeno 196.720,000 kn bez PDV-a.

Raspored MRD-a za listopad:

 

Skip to content