Radni stroj

ČISTOĆA d.o.o.

Karlovac, Gažanski trg 8

Urbroj: 3088 / 2012.g.

Karlovac, 20.06.2012.

 

O  G  L  A  Š  A  V  A

prodaju osnovnih sredstava putem prikupljanja pisanih ponuda

I          PREDMET   PRODAJE

 

 1. Radni stroj – kompaktor BOMAG BC 601 RB, godina proizvodnje 1990.

Radni stroj je neispravan.

Početna cijena iznosi 50.000,00 kn.

 

Radni stroj može se pregledati svaki radni dan u vremenu za dostavu ponuda od

06 do 14 sati.

Osoba za kontakt za pregled stroja je Ivica Ban, poslovođa na odlagalištu otpada Ilovac..

 

II         UVJETI PRODAJE

 

 1. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe.
 2. Vozilo se prodaje po načelu „ viđeno-kupljeno“ čime su isključeni svi naknadni prigovori.
 3. Ponuditelj mora u ponudi navesti svoje podatke i iznos ponuđene cijene u kunama

brojčano i slovima.

 1. Ponuditelji su dužni dostaviti dokaz o identitetu – preslik osobne iskaznice, putovnice, obrtnice, izvadak iz sudskog registra i dr.
 2. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na urudžbeni zapisnik

s naznakom: „ ne otvaraj – ponuda za vozilo „  do 27. lipnja 2012.godine do 11 sati.

 1. Najpovoljnija ponuda smatrati će se ponuda koja ispunjava uvjete iz oglasa, a sadrži najveći iznos ponuđene cijene veći od početne cijene, što utvrđuje povjerenstvo nakon otvaranja svih pristiglih ponuda pismeno u zapisnik.
 2. Ako dva ili više ponuditelja daju isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je prije zaprimljena.
 3. Javno otvaranje ponuda biti će 27. lipnja 2012.godine u 13 sati u uredu direktora.
 4. Iznos kupoprodajne cijene, koja obuhvaća ponuđenu cijenu i PDV-e, uplaćuje se najkasnije u roku od 10 dana od primitka odluke o izboru. Ako se uplata ne provede u navedenom roku , smatrati će se da je kupac odustao od kupnje stroja.
 5. ČISTOĆA d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, kao i pravo poništenja nadmetanja.

 ČISTOĆA d.o.o.

Skip to content