PRIJAVLJENI PROJEKTI NA NATJEČAJ PREDPRISTUPNIH FONDOVA EU – NOVE SMJERNICE U RADU TVRTKE

  1. From landfill gas to energy – Od plina iz odlagališta do energije

 

Projekt From landfill gas to energy apliciran je na natječaj IPA prekogranična suradnja sa Bosnom i Hercegovinom. Čistoća d.o.o. Karlovac je vodeći partner sa Hrvatske strane gdje je partner još Razvojna agencija Karlovačke županije, a sa strane BiH vodeći partner je Depot iz Banja Luke i partner Cidea – gradska razvojna agencija. Projekt je uspješno prošao prvi krug ocjenjivanja.

 

Aktivnosti koje će projekt obuhvatiti su razmjena iskustava i zajednički rad na projektnim aktivnostima, nabava potrebne opreme, poboljšanje kapaciteta zaposlenih na odlagalištu u Karlovcu i Banja Luci. To se prije svega odnosi na bolje poznavanje procedura za dobivanje neophodne dokumentacije, izradu studija i analiza, instalaciju opreme za odplinjavanje  a posebno značajna bit će znanja koja se odnose na korištenje deponijskog plina kao obnovljivog energetskog resursa.

Sličnost problema, organizacijskih modela i nepostojanje jezičnih barijera garancija su uspješne suradnje. Potreba za rješavanjem zajedničkih problema od čega će zaposlenici tvrtki i institucija koje se bave poslovima zbrinjavanja komunalnog otpada profitirati, kao i stanovnici jedne i druge regije, bit će dodatna motivacija za učesnike zajedničkog projekta.

Poseban doprinos povećanju kapaciteta zaposlenih stručnjaka na dva odlagališta otpada očekuje se od organizacije studijskog putovanja u Austriju i Sloveniju za sudionike koji sudjeluju u regionalnom gospodarenju otpadom u Karlovcu i Banjalučkoj regiji na kojoj će boraviti 10 stručnjaka iz Karlovca i Banja Luke.

Na karlovačkom odlagalištu već je napravljeno dosta stvari po pitanju sanacije koje ukazuju da je lokalna zajednica odlučila problem sanacije odlagališta rješavati na način koji upućuje na njegovo efikasno i dugoročno rješavanje. Na jednom dijelu odlagališta već je postavljena tehnologija za otplinjavanje te se deponijski plin spaljuje kroz baklju. S obzirom da je krajnji cilj kogeneracijska proizvodnja projektom se planira nabavka i ugradnja dodatne opreme.

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupna vrijednost cjelokupnog projekta je 619.748,02 EURA, na hrvatsku stranu odnosi se 290.722,01 EURA.  

2.From landfill gas to competitiveness – Iz deponijskog plina do konkurencije

 Projektni prijedlog generatora postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog plina na odlagalištu komunalnog otpada „Ilovac“ u Karlovcu orijentiran je na obnovljive izvore energije. Projekt se odnosi na ulaganje u tehnologije i proizvodne metode koje se odnose na uvođenje mjera energetske učinkovitosti i ekoloških standarda (uključujući i obnovljive izvore energije) u procesu proizvodnje. Tvrtka “ČISTOĆA” Karlovac je stvorila organizacijske i tehničke pretpostavke za proizvodnju električne energije na odlagalištu komunalnog otpada u Karlovcu. Kroz projekt će ojačati svoje kapacitete za zbrinjavanje otpada, preuzimanje znatnog dijela energije iz stakleničkog plina metana, koji se sada spaljuje na baklji, a i značajan dio se ispušta u atmosferu. To će pridonijeti promicanju  zelenog gospodarstva s naglaskom na obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša od zagađenja.

Planirane aktivnosti se posebno odnose na zeleno gospodarstvo, odnosno na stvaranje osnovnih pretpostavki za rješenje jednog dugoročnog problema, ispuštanje velike količine metana u atmosferu. Za lokalnu zajednicu, te za tvrtku “ČISTOĆA” d.o.o, to rješenje se očituje u tome da se plin pretvori u energiju i to kroz proizvodnju električne i toplinske energije iz deponijskog plina. Različite su institucije dugo vremena bile  uključene u rješavanje ovog problema i konačan rezultat je da će se na taj način  povećati kvaliteta života svih stanovnika koji žive u blizini odlagališta, ali će također povećati tvrtki “ČISTOĆA” d.o.o. učinkovitost u obradi i odlaganju otpada sa područja grada Karlovca.

Očekivani rezultat uvođenja energetski učinkovite tehnologije koja će, s jedne strane je što će proizvoditi električnu i toplinsku energiju iz deponijskog plina, a s druge strane, navedene aktivnosti će doprinijeti zaštiti okoliša u neposrednoj blizini odlagališta otpada. Zaštita okoliša i energetska učinkovitost će biti poboljšana na području Grada Karlovca,  javne edukacije o prednostima korištenja energije iz komunalnog otpada i štetnosti stakleničkih plinova predstavljaju značajan rezultat u skladu sa specifičnim ciljem koji će se postići kroz projekt, a to je da će se uvelike pridonijeti promicanju zelene ekonomije u Karlovačkoj županiji.

EU namjerava povećati udio obnovljivih izvora energije od 8,5 posto u 2005. na 20 posto u 2020. Hrvatska također želi osnažiti svoje energetske kapacitete upotrebom različitih obnovljivih izvora energije koje ima na raspolaganju. Jedan od značajnih kapaciteta na raspolaganju je korištenje deponijskog plina za proizvodnju energije u kogeneraciji, što bi se ovim projektom i postiglo.

Projekt će trajati 12 mjeseci, a ukupni iznos je 200 000 €.  

3.Waste in place (separating-saves) – Otpad na pravo mjesto (odvajamo – štedimo)

projekt_001

Sl.1 –rad sa slovenskim partnerima na projektu – Otpad na pravom mjestu(odvajamo – štedimo)

projekt_002

Sl.2 –rad sa slovenskim partnerima na projektu – Otpad na pravom mjestu(odvajamo – štedimo)

Projekt je prijavljena na IPA natječaj prekogranične suradnje sa Slovenijom. Vodeći partner na projektu je Komunala Kočevje, a partneri su Čistoća Karlovac, Razvojna agencija Karlovačke županije, Razvojni centar Novo Mesto i Razvojni centar Kočevje.

Usprkos dobrom načinu sakupljanja otpada i sa mogućnosti ustrajnog odvajanja recikliranog otpada, još uvijek najveća većina otpada završi između miješanog komunalnog otpada, gdje ga je teško izdvojiti a zatim i predati ovlaštenom oporabitelju.

Radi podizanja svijesti u široj javnosti izraditi će se različit promocijski materijali i održati će se  radionice koje će biti dane na izvođenje stručnim udrugama iz područja ekologije. Informacijski ured će se uspostaviti gdje će stručno osposobljeno osoblje davati informacije i savjete o čuvanju okoliša, trajnog upravljanja sa prirodnim resursima.

Projekt se odnosi na sljedeće aktivnosti:

– izrada stručne podloge za cjelokupno upravljanje s otpadom na području NATURA 2000 i području

Grada Karlovca

– održavanje informativne radionice za osvješćivanje javnosti o važnosti odvojenog skupljanja otpada

za očuvanje okoliša na području NATURE 2000 sa izmjenom iskustava i znanja na obje strane

– izrada inovativnog poučnog gradiva u pisanom obliku i na IT tehnologiji

– postavljanje Eko točke sa obje strane granice

– smanjenje prirodnog onečišćenja uz pomoć nabave posebnih eko vozila

– ublažiti ekološke rizike sa praćenjem svih puteva otpada uz pomoć IT opreme

– smanjiti promjene u okolišu s opremanjem područja sa bioposudama i kompostnim kantama

– postavljanje sortirnice na odlagalištu otpada Ilovac

– sanirati onečišćene predjele izvan odlagališta – preventivne zaštite i ekoremedijacija, uređenje i

sadnja

Ciljne skupine koje će se obuhvatiti projektom:

građani cijelog područja Nature 2000 i dva testna područja u Gradu Karlovcu (Jedna Gradska četvrt i jedan Mjesni odbor)

Mladi učenici iz osnovnih škola, koje je potrebno već u najranijim godinama osvijestiti o vrijednosti čiste prirode i okoliša

Teže zapošljive skupine radnika (niže obrazovani, stariji isl.)  dobiti će priliku za zaposlenje, uz nacrt i oblikovanje grubih temelja za postavljanje centra ponovnog korištenja otpada, koji će se razvit kroz  projekt.

 

Predviđeno trajanje projekta je 14 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi 1.174.888,88 €, od toga se 550.999,97€  odnosi  na Čistoću Karlovac.

Skip to content