PRESS KONFERENCIJA

PRESS 13 03

PRESS 13 03ZELENI OTOCI, RECILAŽNO DVORIŠTE, KORIŠTENJE BIOPLINA…

Direktor ČISTOĆE g. Damir Jakšić, 13. ožujka je održao konferenciju za novinare, na kojoj je izvijestio o aktivnostima odvojenog prikupljanja otpada posebnih kategorija otpada za grad Karlovac. Na konferenciji je ujedno predstavljen i digitalni katastar posuda za posebne kategorije otpada.

Kako je izvijestio, ČISTOĆA d.o.o. Karlovac realizirala je niz aktivnosti na području prikupljanja posebnih kategorija otpada: postavljeni su „zeleni otoci“ u gradskim četvrtima i školama, a u tijeku je i formiranje zelenih otoka na kompletnom području grada Karlovca, odnosno u mjesnim odborima. Preciznije, do sad je u GČ-ima postavljeno ukupno 475 posuda za plastiku, papir, ambalažno staklo, te miješani komunalni otpad, kao i posude za pseći otpad. U mjesnim odborima će dodatno biti postavljeno 100 novih posuda od čega 50 za papir, a 50 za plastiku. Također, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predan je predzahtjev za posude i vozilo pri čemu bi 40 posto troškova financirao Fond.

Govoreći o reciklažnom dvorištu, direktor Jakšić izvijestio je kako se radi na projektnoj dokumentaciji za izdvojeno reciklažno dvorište na Ilovcu površine 4200 metara kvadratnih, kao i da je potpisan ugovor s projektantima, a Fondu je predan zahtjev za sufinanciranje. Za mobilno reciklažno dvorište naručen je idejni projekt, a osim toga radi se na osmišljavanju, odnosno realizaciji 2 dodatna reciklažna dvorišta, što se planira realizirati do konca 2015. godine.

Od planiranih aktivnosti direktor ČISTOĆE d.o.o. Karlovac istaknuo je postavljanje posebnih posuda za papir, odnosno pilot-projekt koji bi bio proveden na području GČ Dubavac. Konkretno, svaka kuća dobila bi jednu posudu za papir.

Poseban naglasak stavljen je na korištenje odlagališnog bioplina za proizvodnju električne energije, kao i na nabavljanje mobilne kompostane.

Informiranje građana, ali i educiranje, trajna je aktivnost ČISTOĆE d.o.o. Karlovac. Jedna od aktivnosti u tom smjeru je i skoro aktiviranje HOT spota za područje Gaze i Banije.

Na konferenciji za novinare, istaknuto je kako se intenzivno radi na informatizaciji tvrtke, te dodatnoj edukaciji djelatnika.

U drugom dijelu konferencije, direktor Damir Jakšić, predstavio je digitalni katastar zelenih otoka. Riječ je o posebnoj aplikaciji koja omogućuje direktno praćenje odnosno uvid u „stanje“ zelenih otoka, odnosno posuda za otpad, i povezano s tim brzu reakciju u smislu zamjene posuda, odnosno dopune zelenih otoka. Navedena aplikacija uskoro će biti dostupna i građanima na web stranici ČISTOĆE d.o.o. Karlovac www.cistocaka.hr.

Skip to content