Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada

                                                                     

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima ( NN RH broj 35/05 i 41/08), članka 24.stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača ( NN RH broj 79/07, 125/07- ispravak, 79/09 i

89/09 -ispravak) , članka 3. Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Karlovcu ( Glasnik Grada Karlovca broj 8/04 ) i članka 22. Pravilnika o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada urbroj: 604/2010 od 10. veljače 2010.godine, direktor ČISTOĆA d.o.o. Karlovac, donio je dana 03. veljače 2011. godine, slijedeći

 PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama

Pravilnika o općim uvjetima isporuke

komunalnih usluga skupljanja i odvoza

komunalnog otpada

 

Članak 1.

U Pravilniku o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada broj 604/2010 od 10. veljače 2010.godine, članak 16.stavak 1.točka 1. mijenja se i glasi:

„ – korisnici usluge, staračka domaćinstva, sa dva člana kućanstva

     starija od 65 godina                                                                     – popust 20%.“          

Članak 2.

U članak 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

„ Isporučitelj usluge može privremeno osloboditi plaćanja komunalne usluge korisnika usluge, ako korisnik usluge ne koristi komunalnu uslugu ( ne izgrađen, ruševan, devastiran , nenastanjen stambeni ili poslovni prostor, privremeno obustavljeno obavljanje djelatnosti i slično ).

Članak 3.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

„ Pravo iz stavka 1. i 2. ovog članka ostvaruje se na temelju pisanog zahtjeva korisnika usluge uz priloženu dokumentaciju:

          izjava korisnika usluge dana kod Isporučitelja usluge- pod 1.,2. i 4. iz stavka 1.,

          potvrda Centra za socijalnu skrb – pod 3. iz stavka 1.,

          rodni list – pod 5. iz stavka 1.

          potvrda nadležnog tijela ili uviđaj od strane Isporučitelja usluge – pod stavkom 2.

Dokumentacija iz stavka 3. ovog članka vrijedi do promjene statusa Korisnika usluge .

Korisnik usluge dužan je svaku promjenu statusa iz ovog članka prijaviti Isporučitelju usluge odmah, odnosno najkasnije u roku od 15 dana.

Novi obračun usluge primjenjivati će slijedećeg mjeseca od podnošenja zahtjeva Korisnika usluge, odnosno prijave promjene statusa Korisnika usluge.

Članak 4.

U preostalom dijelu Pravilnik ostaje nepromijenjen.

Članak 5.

Izmjena i dopune ovog Pravilnika vrše se na način njegova donošenja.

Članka 6.

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Glasniku Grada Karlovca i medijima.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od kojeg se dana i primjenjuje .

                                                                                                        

Direktor:

                                                                                                       Ivan Polović, dipl.ing.

Skip to content