Mobilno reciklažno dvorište po čevrti put na terenu

Od danas, mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu, po četvrti put ove godine.

  • Danas je na raspolaganju prvo građanima s područja MO Mahično – Tuškani, a potom i građanima s područja MO Pokupska dolina.
  • Građanima s područja MO Rečice, a nakon njih i građanima iz naselja s područja MO Šišljavić mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju sutra (utorak, kolovoza).
  • U srijedu, 9. kolovoza, mobilno reciklažno dvorište bit će u na području MO Zadobarje, a zatim i na području MO Gornje Stative.
  • U četvrtak, 10. kolovoza mobilno reciklažno dvorište prvo će doći u MO Tušilović, a potom prelazi u MO Cerovac Vukmanićki.
  • U petak, 11. kolovoza mobilno reciklažno dvorište bit će na području MO Ladvenjak – Selišće, a potom u MO Vukmanić.

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti u previđeno vrijeme odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati, te subotom od 7 do 15 sati.

Detaljan plan mobilnog reciklažnog dvorišta za kolovoz, sa datumima, lokacijama i satnicom dostupan je OVDJE.

Također, za svaki gore pojedinačno navedeni mjesni odbor Plan mobilnog reciklažnog dvorišta je i u Rasporedu primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada do kraja 2023. godinu.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina otpada koje građani mogu odložiti bez naknade i to:

  • neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i
  • opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.)
Skip to content