Mobilno reciklažno dvorište na terenu

Obavještavamo građane da je, počevši s današnjim danom, dakle od 25. ožujka, mobilno reciklažno dvorište ponovo na terenu na raspolaganju građanima u sljedećim naseljima prema dolje navedenom rasporedu:

Mjesni odbor (naselja) Lokacija postavljanja mobilnog recikl.dvorišta Termin
MO Mahično-Tuškani (Goršćaki, Konjokovsko, Vukoder , Mahično, Priselci, Šebreki, Tuškani i Zagraj) Mahično iza doma 25.03.2019.
MO Pokupska Dolina (Vodostaj, Donje Mekušje, Husje i Kobilić pokupski) Donje Mekušje kod DVD-a 26.03.2019.
MO Rečica (Rečica, Luka Pokupska, Zamršje i Karasi) Rečica parkiralište pored groblja 27.03.2019.
MO Šišljavić (Blatnica Pokupska, Ivančići Pokupski, Koritinja i Šišljavić) Šišljavić ispred lovačkog doma 28.03.2019.
MO Zadobarje (Zadobarje) Zadobarje nasuprot kućnog broja 41 29.03.2019.
MO Gornje Stative (Gornje Stative) Gornje Stative ispred prostora MO 01.04.2019.
MO Tušilović (Tušilović, Brezova glava, Okić) Tušilović parkiralište pored crkve 02.04.2019.
MO Cerovac Vukmanićki (Cerovac Vukmanićki) Cerovac Vukmanićki u dvorištu DVD-a 03.04.2019.
MO Ladvenjak – Selište (Ladvenjak) Ladvenjak parkiralište pored groblja 04.04.2019.
MO Vukmanić (Vukmanić) Vukmanić parkiralište pored mrtvačnice 05.04.2019.
MO Knez Gorica (Knez Gorica) Knez Gorica iza DVD-a 08.04.2019.
MO Popović Brdo (Popović Brdo, Gornja Trebinja i Donja Trebinja) Popović Brdo pored prostora MO 09.04.2019.
MO Skakavac (Brođani, Brežani, Lipje, Ribari, Skakavac i Slunjski Moravci) Skakavac ispred DVD-a 10.04.2019.
MO Sjeničak – Utinja (Udbinja, Utinja, Ivanković selo, Klipino brdo, Manjerovići, Ivošević selo, Gornji Sjeničak, Kljajić brdo i Donji Sjeničak) Manjerovići kod skretanja za Ivanković selo 11.04.2019.
MO Kablar (Slunjska Selnica, Banska Selnica, Kablar i Banski Moravci) Kablar parkiralište pored kapelice 12.04.2019.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je od 8 do 12 sati.

Podsjećamo, mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina otpada koje građani mogu besplatno odložiti i to:

  • neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i  
  • opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.)

 

Skip to content