Tipovi posuda

Za prikupljane i prijevoz otpada koriste se sljedeće vrste posuda:

- za komunalni otpad posude od: 80, 120, 240, 360, 660, 1100 i 5000 litara

KanteKontejneri 1

  • - za iskoristivi otpad: posude od: 1100 i 2500 litara

- za neopasni industrijski otpad posude od: 240, 360, 1100, 5000, 7000 i 10000 litara

- za glomazni otpad: posude od: 5000 i 7000 litara

                       Otvoreni kontejneri