Čistoća d.o.o.Karlovac u obvezi je, sukladno odredbama Uredbe o gospodarenju otpadom (NN RH broj 50/2017) i Odluke Gradskog vijeća Grada Karlovca Klasa: 021-05/18-01/01, urbroj: 2133/01-01/01-18-4 od 23. siječnja 2018. godine, prikupljati glomazni otpad od građana korisnika usluge, bez naknade, jedan puta godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno rasporedu ČISTOĆA d.o.o.Karlovac, po gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Građani - korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac će moći i pojedinačno zatražiti odvoz glomaznog otpada sa svog obračunskog mjesta pri čemu su dužni platiti cijenu prijevoza tog otpada do Reciklažnog dvorišta.

Odvoz glomaznog otpada prema rasporedu po mjesnim odborima i gradskim četvrtima započet će 20. ožujka 2018. god.

Raspored odvoza glomaznog otpada u gradu Karlovcu za 2018. godinu možete vidjeti OVDJE.

Nadalje, društvo prikuplja i odvozi neopasan/inertni otpad od više od 2.000 poslovnih subjekata na području grada Karlovca.

Ove dvije vrste otpada odvoze se na Odlagalište otpada Ilovac, gdje se obrađuju na način da se izdvoje korisne komponente, a ostatak se trajno odlaže na Odlagalište. Za potrebe ovog odjela Društvo koristi 5 specijalnih vozila, 1 powerpress volumena spremnika 22 m3 te 4 autopodizača od kojih je jedan troosovinac najviše dopuštene mase 26 tona, namijenjen za veće posude, prvenstveno kontejnere sa integriranom prešom za otpad.